Wijkcomité

Om op een gestructureerde manier te kunnen werken, werd beslist om onze acties en activiteiten te organiseren vanuit een vzw.

Als naam van deze VZW werd door de 8 oprichtende leden gekozen voor de benaming “Wijkcomite Zevenbergen” of “WC7B”.

De oprichtingsakte van onze VZW werd in mei 2013 neergelegd bij de rechtbank in Mechelen.

Hierbij een opsomming van de belangrijkste doelstellingen en bepalingen van het wijkcomité  zoals opgenomen in de statuten :

  1. De vereniging heeft tot doel het leefklimaat en de sociale cohesie op de wijk Zevenbergen te bevorderen, initiatieven van derden te ondersteunen die hiertoe kunnen bijdragen. Daarnaast zet de vereniging zich mee in om “het karakter”, nl. een aangename wijk om te wonen en te vertoeven, te bewaren. Dit kan onder meer door: – het inrichten van culturele, sociale, hulpverlenende en ontspannings- activiteiten; – ruimte te bieden voor reflectie, discussies, lezingen met betrekking tot de sociaal, culturele en woonkwaliteit op de wijk; – als overlegorgaan te fungeren met lokale, provinciale en gewestelijke overheden; – mee te werken aan de veiligheid en verfraaiing van de wijk. De vereniging zal zich mogen aansluiten bij elk organisme dat een gelijkaardig of aanverwant doel heeft. Zij mag alle taken vervullen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden. De vereniging kan, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen waarvan de inkomsten dienen besteed te worden aan het doel waarvoor de vereniging werd opgericht.
  2. De vereniging heeft effectieve en toegetreden leden. Het aantal effectieve leden is onbeperkt, maar moet minstens vier bedragen. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden.
  3. Om lid (toegetreden of effectief lid) te worden van de vereniging moet men ofwel: · wonen in de wijk Zevenbergen; · voorgedragen onder het peterschap van twee aangesloten leden. Toegetreden leden worden aangenomen door de raad van bestuur.
  4. De leden (effectieve en toegetreden) moeten de verplichtingen naleven vastgelegd door het huishoudelijk reglement, door de statuten of door de algemene vergadering. De verbintenissen van de vereniging leveren voor haar leden geen persoonlijke verplichtingen ten opzichte van derde op.

Ons huishoudelijk reglement  kan u hier downloaden. 

huishoudelijk reglement WC7B v2

Intekenformulier voor lidmaatschap kan u hier downloaden

lidmaatschap zevenbergen 2019

Statuten kan u hier doorlezen.

STATUTEN VZW WC7B 2015v5

Privacyverklaring Wijkcomité Zevenbergen

7 B GDPR-Privacyverklaring WC7B v2